Marine Department
   
 
 

E-Learning กรมเจ้าท่า Update 25 ต.ค. 55

องค์ความรู้
สรุปรายงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3
อส 0027.5/1449 ลว. 29 ส.ค. 56 เรื่อง แจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนา พัฒนาองค์ความรู้กฎหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขนส่งทางน้ำ
เกี่ยวกับการดำเนินการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

องค์ความรู้ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
คู่มือกระบวนการออกแบบและติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือ
คู่มือกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ

ความรู้เจ้าท่า อาสาวาร Update 5 ก.ค. 54
บทบาทของ "อาสาวารี"
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขนส่ง
คู่มือสอบสวน
คู่มือการวางแผนด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำ ส่วนตรวจการเดินเรือ สปว22.

ความรู้เจ้าท่า
คู่มือการนำเรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
มาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตทางน้ำ
ความรู้เรื่องท่าเรือและเรือ
แนะนำทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
คู่มือการถ่ายโอนภารกิจขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548
การจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย

องค์ความรู้บุคคลากร (งาน ก.พ.)
การจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ "ซี" สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
HR Scorecard and HR Value Creation
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กับหลักสมรรถนะ

ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Tool Kits) (ก.พ.ร.)
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการฝึกอบรมของกลุ่มพัฒนาบุคคล
หลักสูตร  "วิทยากรเครือข่ายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล"  รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2554

แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมเจ้าท่า
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกรมฯ ประจำปี 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้
   ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมด้านการออกแบบ - เขียนแบบ งานอุทกวิทยา งานอุทกศาสตร์และงานเขียนแผนที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตารมธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก)
   การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การขุดลอก
   ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
   ด้านการควบคุมและพัฒนามาตรฐานยานพาหนะทางน้ำและอุปกรณ์ประจำเรือ
   ความรู้การศึกษาและกำหนดมาตรฐานผู้นำร่องเรือ
   การอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือเดินทะเลตาม ปว.58
   การจัดทำศูนย์ต้นทุนต่อหน่วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
   ความรู้ด้านการประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ
   ความรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคนประจำเรือ

แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของกรมฯ ประจำปี 2554

(ครั้งที่ 1)
(ครั้งที่ 2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2554
องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมและผู้สนใจทั่วไป ประจำปี 2554
     แนวคิดการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ (ดร.สุทัศน์  วีสกุล)
     การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์)
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมการขนส่งทางน้ำ ประจำปี 2554


แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2553

คู่มือการตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสำรวจ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา
คู่มือปฏิบัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
การจัดการองค์ความรู้การประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบ และความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการ
ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ วิเคราะห์และประมวลผล การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แผนการจัดการความรู้กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2555 (ฉบับปรับปรุง)
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 184/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีงบประมาณ 2553
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 185/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบบประมาณ 2552

แผนการจัดการความรู้กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2555
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 265/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีงบประมาณ 2552
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบบประมาณ 2551
การศึกษาและกำหนดมาตรฐานผู้นำร่องเรือ
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกลุ่มวิชาการและวางแผน

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานอินเตอร์เน็ต
MS.Windows เบื้องต้น
MS. Word เบื้องต้น
MS. Word ระดับสูง
MS. Excel เบื้องต้น
MS. Excel ระดับสูง
MS. Power Point เบื้องต้น
MS. Power Point ระดับสูง

 
Marine Department