Menu

th en

 
 
A+ A A-

นโยบายกรม

กรมฯ มีนโยบายในการดำเนินการสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ดังนี้

มุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการช่วยรักษาสภาพทางชลศาสตร์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้

  1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น โดยการพัฒนาท่าเรือและขุดลอกร่องน้ำ การพัฒนาพื้นที่หลังท่าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสินค้าชายฝั่งทะเล เช่น การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล , ท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ท่าเรือสงขลา แห่งที่ 2), ท่าเรือชุมพร และเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาโครงการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เช่น ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 , ท่าเรือเพื่อการประหยัดพลังงานที่ จ.อยุธยา และท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด

  2. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น โดยการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับสินค้าและผู้โดยสารทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค การขุดลอกร่องน้ำ การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนป้องกันการกัดเซาะ และเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตลอดจนการจัดหาสิ่งอำนวยความปลอดภัยในการใช้ร่องน้ำ ให้สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้โดยสะดวก และปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาสภาพทางชลศาสตร์ และช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยดี อันเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รวมถึงการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยในการดูแลร่องน้ำ และยังสามารถช่วยกำกับดูแลการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการรักษาสภาพของร่องน้ำด้วย

  3. เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับ ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ โดยจะเน้นในด้านการกำกับดูแล การตรวจตราการเดินเรือ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และระบบความปลอดภัยต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้มีการตรวจตรา กำกับดูแล การสัญจรทางน้ำ เช่น การตรวจสภาพเรือและการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ทางน้ำ รวมทั้งเร่งรัด ผลิต พัฒนาบุคลากร และกำหนดมาตรการสนับสนุนด้านการพาณิชย์นาวีเพื่อสนับสนุนกิจการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

  4. เน้นให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ (เน้นให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง) เพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาระบบงานการขนส่งทางน้ำให้ได้มาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก้าวไปสู่การให้บริการแบบ One-stop-service และรองรับพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics เพื่อให้บริการผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ เช่น การแจ้งเรือเข้า-ออก การขอใช้บริการนำร่องเรือ การขอใช้เรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นในลักษณะการให้บริการในหน้าต่างเดียว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพหลัก โดยกรมฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก กับกรมศุลกากร แล้ว เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

  5. เน้นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมฯทั้งงานบริการและงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้มีการปรับการให้บริการให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ โดยกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ รวมถึงความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ ของกรมฯ โดยการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น การสำรวจรายกลุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนำข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย การสัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ปัจจุบัน และที่พึงมีในอนาคต สารสนเทศที่ได้จากการสำรวจหรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ และข้อมูลจากเว็บไซด์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรกรมเจ้าท่าตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพให้บริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเท่าเทียมอันจะทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  6. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการพัฒนาองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวทางตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ทุกมิติ ทั้งมิติภายใน (ด้านประสิทธิผล และคุณภาพการให้บริการ) และมิติภายนอก (ด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ) เช่น การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ การจัดให้มีมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน การรวมทั้งการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในภูมิภาคและสาขาให้มีการดำเนินงานตามภารกิจและเป็นตัวแทนของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ