Menu

th en

 
 
A+ A A-

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่า

StrMD61

str marine

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่าตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 255/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าเพิ่มเติม