กรมเจ้าท่า จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Procedures for the IMO Member State Audit)
นายสมชาย สุนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Procedures for the IMO Member State Audit) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กองทัพเรือ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า
การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรกรมเจ้าท่า และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) และกำหนดการตรวจสอบประเทศไทย ซึ่งถูกกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมถึงการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจ พร้อมรับการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบประเทศสมาชิกจะส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานด้านพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ
…………………..…………
11 สิงหาคม 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:19 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 160

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่