กรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและตัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)

กรมเจ้าท่า โดยนายทวีชัย โชคสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและตัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ที่เกี่ยวกับร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผังร่างระบบการระบายน้ำ มาตรการบรรเทาอุทกภัย และร่างแผนงานโครงการ และข้อเสนอแนะ นำไปปรับปรุงแผนผัง มาตรการ แผนงาน และโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ระดับจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin