กรมเจ้าท่า ร่วมลงพื้นที่แนะนำการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสมเกียรติ เขียวย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 มอบหมาย นายสุภเนตร เล็กสิงโต หัวหน้างานโยธาฯ ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร นายไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร กรณีประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ขาดแคลนน้ำโดยประชาชนจะขอดำเนินการก่อกระสอบทราย เพื่อปิดกั้นคลองผู้ว่า ให้มีระดับสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิง เพื่อดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำปิง เข้าสู่คลองผู้ว่า เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับเกษตรกร ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกำแพงเพชร จะมาดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้กับประชาชนต่อไป ในส่วนของกรมเจ้าท่าได้แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ทำหนังสือขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภท”ฝายน้ำล้น”ไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 57

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin