การประชุมคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ Blue Solutions

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ Blue Solutions และคณะ ให้การต้อนรับการเข้าพบของ Ms. Aimee T. Gonzales, PEMSEA Executive Director ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า มีความสัมพันธ์อันดีกับ Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานระดับภูมิภาคในระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ 6 แห่ง ซึ่งรวมถึงอ่าวไทย โดยมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่ง มหาสมุทร ประชาชน และเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าว โดยกรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากเรือร่วมกับ PEMSEA เช่น โครงการ Gulf of Thailand ว่าด้วยการฝึกซ้อมกรณีน้ำมันรั่ว และการสร้างหุ้นส่วนทางองค์ความรู้อย่างยาวนานกว่า 15 ปี โครงการ GloFouling Partnerships Project ว่าด้วยการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการทำงานภายใต้แนวทางปฏิบัติขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) สำหรับการควบคุมและจัดการเพรียงเพื่อลดการขนย้ายสัตว์น้ำพันธุ์ต่างถิ่น
ในการนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ Blue Solutions และคณะได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเสนอโครงการ Blue Solutions ซึ่งเป็นโครงการที่ IMO และ PEMSEA ได้ริเริ่มการร่างโครงการ Blue Solutions โดยมีแผนว่าจะขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรดำเนินแผนงานริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (International Climate Initiative: IKI) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของเยอรมนี (The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany: BMU) รัฐบาลเยอรมนี โดยคณะทำงานฯ ของไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อพัฒนาภาคการขนส่งทางทะเลให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปล่อยคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นกิจกรรมของท่าเรือและการขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกัน
ในระหว่างการหารือ ประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจากกรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย และดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย ได้ร่วมแบ่งปันความเห็นและขอรับคำแนะนำจาก PEMSEA เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการ Blue Solutions โดยคาดหมายถึงโครงการที่จะดำเนินงานร่วมกับ PEMSEA อย่างใกล้ชิดในอนาคต
_________________________
19 สิงหาคม 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:19 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 240

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่