ขาวฉบับที่ 10/2566

⚓️ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 10/2566⚓️
กรมเจ้าท่า ฟ้องคดี เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล พื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมเจรจา บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด !!
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า กำชับผู้ประกอบการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดี ด้านปลอดภัย นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำเป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วย นางสาวสุภา ลือประกร นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มคดีและบังคับคดี และคณะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดระยอง ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดระยอง
โดยกรมเจ้าท่าฟ้องคดี บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์น้ำมันดิบ รั่วไหลลงสู่ทะเลในน่านน้ำไทยในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้อหา ฐานความผิดละเมิด ผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายโดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยกลไกของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดพิษของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่น รัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เป็นผู้กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแห่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นผู้ฝ่าฝืนประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2564 เรื่อง มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำท่าเรือ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวนประมาณ 134,680,643.22 บาท
ทั้งนี้ จากการเจรจาบริษัทฯ ได้เสนอชดใช้ค่าเสียหายตามคำฟ้องของกรมเจ้าท่าทั้งหมด โดยกรมเจ้าท่าจะเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบเเละยินยอมให้มีการประนีประนอมยอมความตามกฎหมายต่อไป
————————————
20 มกราคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:100

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่