ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 31/2565 กรมเจ้าท่า จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 กําหนดพื้นที่ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งทางน้ำ แม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

กรมเจ้าท่า จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 กําหนดพื้นที่ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ แม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม การถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ
อันดามัน โดยมีนางสาววิศัลยา ปานเจริญ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักแผนงาน กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าส่วนกลาง
เข้าร่วมประชุม และผู้แทนส่วนภูมิภาค สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 และสาขา สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 1-8 เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
มหานาค กรุงเทพ

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ในหัวข้อยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อสั่งการรัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและค้าขายในภาพรวมของประเทศ โดยให้ครอบคลุมทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เนื่องจากในปัจจุบันการขนส่งทางถนนมีมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศยังค่อนข้างสูง การพัฒนาการขนส่งทางน้ำจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งรับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้ในระยะยาว แต่ยังคงมีสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งในโหมดต่างๆ ดังนั้น กรมเจ้าท่า จึงได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินงานโครงการเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ เป็นการประชุมภาพรวมของการขนส่งทางน้ำและแนวทางการพัฒนาทางน้ำ สถานการณ์ ความจำเป็นในการขนส่งทางน้ำและสภาพปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ อาทิ ท่าเรือสินค้า ท่าเรือท่องเที่ยว ร่องน้ำและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้กรมเจ้าท่ามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการรายปี รวมถึงร่วมกันกำหนดกิจกรรมย่อยของแผนงานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมเจ้าท่า รวมทั้งสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4 เมษายน 2565

วันที่:05 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 178

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่