ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 35/2565 กรมเจ้าท่า ปรับมาตรการเดินทางทางน้ำเข้าราชอาณาจักรไทย พร้อม !! รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ค. นี้

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 35/2565

กรมเจ้าท่า ปรับมาตรการเดินทางทางน้ำเข้าราชอาณาจักรไทย พร้อม !! รองรับเปิดประเทศ 1 พ.ค. นี้

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ โดยมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และเห็นชอบยกเลิกมาตรการ Test & Go ผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศมากขึ้น มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล และตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกส่วนในสังกัด ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทบทวนมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้โดยสาร ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงย้ำให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ โดย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) มาตรการต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน และ 2) มาตรการต่อผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าว ครอบคลุมผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรด้วย เรือราชการ เรือสินค้า เรือประมง เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เรือเกี่ยวกับการปิโตรเลียม และเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ดังนี้

1. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ ที่ได้รับวัคชีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ใดๆ ข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ ตรวจ ATK หากมีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

2. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ โดยจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ใด ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยวิธี RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคกำหนด และจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว

3. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ ทุกคนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำ สามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในการรักษาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

กรมเจ้าท่า ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งข้อมูลผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ำให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรการที่ปรับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

———————————————
30 เมษายน 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

วันที่:02 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 289

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่