ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 36/2562 กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเข้าเยี่ยมชมระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการในเรือประมงตามมาตรา 285 และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับ ดีเด่น

กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเข้าเยี่ยมชมระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการในเรือประมงตามมาตรา 285 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับ ดีเด่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร 
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) กล่าวต้อนรับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการในเรือประมงตามมาตรา 285 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าส่วนกลาง ภูมิภาคและสาขา และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ได้ดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย โดยพัฒนาระบบการขอใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งระบบดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน โดยผู้รับบริการสามารถส่งใบคำร้องผ่านเว็บไซต์ fpipo.md.go.th หรือ Smartphone ทั้งระบบ Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบอนุญาตฯ หลังจากชำระเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการดำเนินงานของระบบดังกล่าวมีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กรมประมง กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตฯ การรายงานเรือเข้า-ออกเมืองท่าของเรือประมงพาณิชย์ โดยการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลผู้ทำการงานในเรือด้วยการตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน หรือ Face Detection เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิมที่ลงทะเบียนไว้ หรือ Face Recognition เป็นการควบคุมคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ส่งผลให้สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ด้วยความสำเร็จที่กรมเจ้าท่าได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ในวันนี้ จึงได้เสนอระบบดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ในการนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับ ดีเด่น โดยจะมีการประกาศผลรางวัลขึ้นในเดือนกันยายน 2562 นี้ จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) ในการสาธิตระบบ Face Scan System โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครเป็นผู้บรรยาย ณ องค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร 

วันที่:27 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin