ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 38/2562 กรมเจ้าท่า ออกประกาศที่ 128/2562 เรื่อง ควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว

กรมเจ้าท่า
ออกประกาศที่ 128/2562

เรื่อง ควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว

 

         จากการที่กองทัพเรือ
โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้

1.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม
2562

2.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม
2562

3.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน
2562

4.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน
2562

5.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน
2562

6.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน
2562

7.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน
2562

8.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

9.                                                                        
ซ้อมย่อยครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

10.                                                                   
ซ้อมย่อยครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม
2562

11.                                                                   
ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1     วันที่ 17 ตุลาคม 2562

12.                                                                   
ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2     วันที่ 21 ตุลาคม 2562

13.                                                                   
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 24 ตุลาคม
2562

 

           ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ       สมพระเกียรติ
กรมเจ้าท่าจึงประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ

1.1 แม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

1.2 คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย
ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ
(ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)

2.1 เรือเดินทะเล
เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอัตรายและเรือภัตตาคาร
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี
ถึงสะพานพระปกเกล้า

2.2 เรือทุกชนิด
นอกเหนือจากเรือในข้อ 2.1 

เวลา 12.30 –
15.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ
และปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

        เวลา
15.00 – 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

 

   ทั้งนี้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี และหากผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน            ไม่ปฏิบัติตามประกาศมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทและให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ สายด่วนกรมเจ้าท่า
1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

2 กันยายน 2562

วันที่:02 กันยายน 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin