ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 38/2565 “กรมเจ้าท่า รับฟังเสียงประชาชน แก้ไขกรณีเรือโดยสารไม่เพียงพอ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง”

ฉบับที่ 38/2565

“กรมเจ้าท่า รับฟังเสียงประชาชน แก้ไขกรณีเรือโดยสารไม่เพียงพอ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ ติดตามการให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบในช่วงเปิดภาคเรียน

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา Facebook กลุ่ม “ผู้โดยสารเรือด่วนแสนแสบ” มีผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ ได้ร้องเรียนถึงการให้บริการเรือคลองแสนแสบที่ล่าช้าและหนาแน่น ทำให้มีผู้โดยสารแออัดบนเรือและบริเวณท่าเรือเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ นั้น กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจต่อปัญหาและความเดือดร้อน
ของประชาชน ได้มีข้อสรุปและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่มีข้อร้องเรียนข้างต้น ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดภาคเรียน กรมเจ้าท่า ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมพร้อมและควบคุมกำกับดูแลการให้บริการเดินเรือโดยสารในช่วงเปิดภาคเรียน หรือการเรียนแบบ On site ในหลายๆโรงเรียน แต่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากกลับมาทำงานตามปกติ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการเรือแสนแสบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตรวจการเดินเรือ
จึงได้เชิญผู้ประกอบการเดินเรือหารือเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน และผู้โดยสารเรือ และจัดเรือตรวจการณ์เจ้าท่าพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรทางน้ำ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ

ทั้งนี้ จากกรณีเหตุการณ์ในคลองแสนแสบ กลุ่มตรวจการเดินเรือได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

 1. เรียกประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร
  ที่ใช้บริการเรือ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบเมือวันที่
 2. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้เพิ่มความถี่เรือในการรับผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น ปกติจาก 7 – 10 นาที เป็น 3 – 5 นาที เพื่อให้ผู้โดยสารในเรือไม่หนาแน่น และไม่ให้มีผู้โดยสารสะสมที่ท่าเรือเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการปล่อยเรือ
  ตั้งแต่ท่าเรือต้นทาง
 3. ร่วมประชุมกับสมาคมเรือไทยผู้ให้บริการเรือโดยสารทั้งในคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ควบคุมกำกับเรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
  ในการให้บริการเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
  โดยผู้ประกอบการได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวพร้อมยินดีปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะนำความคิดเห็นของประชาชนทุกท่าน มาปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคลองแสนแสบต่อไป สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ถือเป็นหน้าที่และส่วนสำคัญของกรมเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ขณะขึ้น-ลงเรือ พร้อมควบคุมจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เรือบรรทุกเกินขนาดที่กรมเจ้าท่ากำหนด ทางกรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขณะโดยสารเรือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวทางน้ำ และความไม่ปลอดภัยในการเดินทางได้ที่สายด่วน
กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2565

วันที่:19 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 257

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่