ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 2/2565 กรมเจ้าท่า เดินหน้าบำรุงรักษาร่องน้ำทั่วประเทศ บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง สร้างความปลอดภัย ส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำ

⚓ ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 2/2565⚓

กรมเจ้าท่า เดินหน้าบำรุงรักษาร่องน้ำทั่วประเทศ บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง สร้างความปลอดภัย ส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาร่องทางเรือเดิน ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ ฯลฯ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อาจก่อให้เกิดปัญหา หลายด้าน อาทิ การตื้นเขินของแม่น้ำ ทำให้การระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำได้ไม่ดี สำหรับในปี 2565 กรมเจ้าท่า ได้เร่งการขุดลอกตามแผนงาน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถเดินเรือเข้า-ออกได้ตลอดเวลา สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสามารถระบายน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก รวมถึงการใช้อุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงและการท่องเที่ยว โดยมีสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ตั้งสำนักงานอยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.จังหวัดนครสวรรค์ 3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดสงขลา 5. จังหวัดจันทบุรี 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7. จังหวัดเชียงใหม่ 8. จังหวัดขอนแก่น

โครงการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลเขาแก้ว ตำบลกลางดง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำสายสำคัญที่มีความตื้นเขิน ทรุดโทรม เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่สำรวจจากการร้องขอของประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดทำแผนโครงการขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอกให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำ ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนโดยการขุดลอกช่วงวิกฤตตื้นเขินจนน้ำไม่สามารถระบายได้สะดวก ทำให้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการระบายน้ำลงในลำน้ำมากที่สุดในรอบสิบปีจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก แต่ชุมชนทุ่งเสลี่ยมก็รอดพ้นจากอุทกภัยได้จากการขุดลอกให้ ทางน้ำ สามารถระบายได้โดยสะดวก โดยดำเนินการขุดลอกมาแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 -2564 ได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2565 ขุดลอกได้ระยะทาง 5 กิโลเมตร คงเหลือระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร เฉพาะบริเวณสภาพแม่น้ำ ที่เสื่อมโทรม ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับจากประชาชนเป็นอย่างดีว่าสามารถบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและครบทุกมิติ กรมเจ้าท่าจึงได้จ้างศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาแม่น้ำแม่มอกให้ครบในทุกมิติ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาของแม่น้ำทั่วประเทศ โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 นี้ และจะได้นำมาเป็นแนวทางในการเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 2567 ต่อไป

แผนงานโครงการขุดลอกที่สำคัญในปี 2565 ได้แก่งานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำเศรษฐกิจให้สามารถเดินเข้าออกร่องน้ำได้ตลอดเวลาอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยในปี 2565 นี้ กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการดำเนินการในร่องน้ำต่าง ๆดังนี้
– ร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
– แม่น้ำโขง บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
– ร่องน้ำบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ร่องน้ำสมุทรสาคร(ท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
– ร่องน้ำปัตตานีและบริเวณที่จอดพักเรือปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
– ร่องน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
– ร่องน้ำภูเก็ต(ท่าเรือน้ำลึก) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ในส่วนของงานดูแลรักษาแม่น้ำตามภารกิจ กรมเจ้าท่ายังได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนในทุกมิติอีกด้วย

10 มกราคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

วันที่:26 มกราคม 2565

เข้าชม:403

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่