ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39/2562 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562

กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก
ประจำปี 2562

Empowering
Women in the Maritime Community

 

         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 25
62 หัวข้อการจัดงานEmpowering Women in the Maritime
Community การส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ
” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 20
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นประธานในพิธี

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
หรือ
International Maritime Organization เรียกโดยย่อว่า
IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันทางทะเลโลก หรือ
World Maritime Day พร้อมทั้งได้เชิญชวนประเทศสมาชิกจัดงานเฉลิมฉลองร่วมกันเป็นประจำทุกปี

การขนส่งทางทะเล หรือ การขนส่งทางเรือ
มีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ความต้องการบริการขนส่งทางเรือก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณร้อยละ
90 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกต่างต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาศัยกระบวนการจัดจำหน่ายผลผลิตและการแลกเปลี่ยนรายได้
โดยไม่พึ่งพาทรัพยากรภายในเพียงอย่างเดียว การขนส่งทางเรือจึงถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งครั้งละจำนวนมากในเส้นทางระยะไกล
พัฒนาการของการขนส่งทางเรือและระบบการค้าโลกจึงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
การเดินเรือมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยร้อยละ 90 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกได้ถูกขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ โดยเรือเดินทะเล ผ่านท่าเรือ
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรม
มาเป็นอย่างดี เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก IMO ที่มีผลประโยชน์สำคัญในด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ แต่จำนวนบุคลากรที่เป็นสตรีในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลยังมีจำนวนน้อย อาจเนื่องด้วยลักษณะของงานและความเชื่อที่มีมาแต่เดิมว่าชาวเรือเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับบุรุษ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของงานด้านการขนส่งทางทะเลและการเดินเรือ ประกอบกับแนวคิดและทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป
 มีการยอมรับบทบาทและความสามารถของสตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษ และปัจจุบันมีสตรีไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกัปตันเรือที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันเรือ และจะเป็นสตรีไทยคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่าหวังว่า
ในอนาคตผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่เป็นสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน


 ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก IMO ที่มีผลประโยชน์สำคัญในด้านการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ แต่จำนวนบุคลากรที่เป็นสตรีในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลยังมีจำนวนน้อย อาจเนื่องด้วยลักษณะของงานและความเชื่อที่มีมาแต่เดิมว่าชาวเรือเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับบุรุษ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานของงานด้านการขนส่งทางทะเลและการเดินเรือ ประกอบกับแนวคิดและทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป
มีการยอมรับ
บทบาทและความสามารถของสตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษ
และปัจจุบันมีสตรีไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกัปตันเรือที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันเรือ
และจะเป็นสตรีไทยคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่าหวังว่า
ในอนาคตผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่เป็นสตรีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ
และ หัวข้อ
Free the
sea from Marine Debris การแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
การสรุปประเด็นการเสวนา
และการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กรมเจ้าท่าขอเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำเข้าร่วมงานวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น
20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร. ๐
– ๒๒๓๓ – ๑๓๑๑ – ๘  ต่อ 280, 285

 

วันที่:20 กันยายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin