ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 44/2565 แนวปฏิบัติสำหรับเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ฉบับที่ 44/2565

 

กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 145/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2563
และได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
และจากนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า กำกับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศ
สถานการณ์ฯ นั้น

 

กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 145/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โดยให้เรือที่จะเข้ามาในน่านน้ำไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

 

 1. ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  เรือเข้ามาในช่องทางเข้า – ออกประเทศ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 2. ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ หรือเจ้าของเรือ จัดให้มีการดำเนินการให้ความรู้แก่ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ
  คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019
 3. ให้นายเรือจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้ที่อยู่ในเรือ
  เป็นประจำ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้เฝ้าระวังอาการ หรือนำตัวส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจทันที
 4. กรณีพบหรือสงสัยว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) บนเรือให้ดำเนินการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อ
  และคัดแยกผู้ติดเชื้อไม่ให้ปะปนกัน โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  กรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 5. ให้นายเรือจอดทอดสมอเรือที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ ตำบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรคตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ณ ตำบลที่พนักงานแพทย์หรือพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เห็นสมควร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

/…2  กรณี

 

– 2

 

กรณีเดินทางมาถึงหรือระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือและผู้ที่อยู่ในเรือ ดำเนินการและแสดงเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรผ่านแดน (Border pass) หนังสือแสดงความเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ เอกสารยืนยันว่ามีนายจ้างหรือผู้ที่อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารรับรองการรับวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ กรณีผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT- PCR หรือโดยวิธีการตรวจหา โดยชุดตรวจ ATK ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย
(Last port) ให้ผู้เดินทางต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือให้เป็นไปตามสิทธิในการตรวจหรือการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางน้ำ ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการตรวจโดยวิธี RT – PCR หรือวิธีการตรวจแบบ ATK  ที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางจากจุดที่มีการจอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้าย (Last port) ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พำนัก
ประเทศไทย

 

ทั้งนี้ ในกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ขนส่งสินค้า ตามความจำเป็น  ให้นำยานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น และเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ (ไม่เกิน 7 ชั่วโมง นับแต่ยานพาหนะ
ออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า) กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้เจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับข้อปฏิบัติของคนประจำเรือที่อยู่ในประเทศไทย ให้ดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด- 19 โดยชุดตรวจ ATK หากพบว่ามีการติดเชื้อ ให้ผู้เดินทางดำเนินการเข้ารับการตรวจ
หรือรักษาพยาบาล ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ผู้เดินทาง ต้นสังกัด นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาต
ให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามสิทธิในการตรวจรักษาพยาบาล ตามที่กฎหมายบัญญัติ และผู้ควบคุมเรือ ต้องดำเนินการให้เป็น
ไปตามหมวดที่ 5 ข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภยันตราย แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยเคร่งครัดต่อไป โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th
หัวข้อข่าวกรม/ประกาศกรม

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1 กรกฎาคม 2565

วันที่:05 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 178

ข้อมูลโดย: PR Marine Department