ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่36/2565 “กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รับเปิดเทอม ”

⚓ ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 36/2565 ⚓

“กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รับเปิดเทอม ”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ ในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ คาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ใช้บริการการเดินทางทางน้ำเป็นจำนวนมากในช่วงเปิดภาคเรียน ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่ควบคุมและดูแลความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 มีหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พร้อมกันนี้ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จัดทำแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ออกประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและการใช้เรือในช่วงเปิดภาคเรียน ออกคำสั่งกรมเจ้าท่า แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือ เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของหน่วยงานภายในสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ 1-7 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

ในการนี้ รองอธิบดีฯ กรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำ เรื่อง การทำงานในเชิงรุกด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว โดยให้วางกรอบ / แนวทาง / มาตรการในเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการตรวจเข้มเรื่อง การบรรทุกเกิน และใบอนุญาตใช้เรือ ต้องไม่ขาดอายุ พร้อมใช้กฎหมายขั้นสูงหากฝ่าฝืน ทั้งนี้ เพื่อพร้อมรองรับการเปิดประเทศในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา และพนักงานประจำท่าเรือ ต้องเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ที่อาจจะห่างหายจากการใช้การเดินทางทางน้ำไปเป็นเวลานาน และ เน้นย้ำ ถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงการตรวจสอบเรือเร็วส่วนบุคคล ที่นำไปให้เช่าเป็นเรือโดยสาร ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุไม่ปลอดภัยทางน้ำ ผ่านหมายเลขสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ที่ต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
———————————————
9 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
www.md.go.th

วันที่:09 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 241

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่