ข่าวฉบับที่ 17/2566

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตร
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ควบคุม กำกับ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ดังนี้
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายดำเนินการขุดลอก โดยใช้รถขุด ชม.10 ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 – 20 เมตร ระยะทาง 3,100 เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ 372.00 – 373.00 เมตร (รทก.) ปริมาณวัสดุขุดลอก 43,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการขุดลอกรวมทั้งปรับแต่งตลิ่ง กม. 26+700 ถึง 27+300 ระยะทางแล้วเสร็จสะสม 900 เมตร ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 500 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 20,800 ไร่
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกคลองเขมร ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยใช้รถขุด ขก.4 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ทำการขุดลอกตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 3+000 ระยะทาง 3,000 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 61,469.58 ลูกบาศก์เมตร ความกว้างของร่องน้ำ 16-17 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 164.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างของร่องน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องจากลำน้ำตื้นเขินจากการสะสมตะกอนดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำ รวมถึงช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซ้ำซาก เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปัจจุบันขุดลอกได้ระยะทาง 2,580 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 51,340 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.52% สำหรับโครงการขุดลอกคลองเขมร ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่บริเวณขุดลอกประกอบด้วย บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 75 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 336 คน มีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 2,500 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอกในครั้งนี้
“เจ้าท่าคือผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
14 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามข่าวกรมเจ้าท่า
Facebook : กรมเจ้าท่า
Twitter :@md_pr_th
IG : prmd_new

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่