กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)

วันที่:05 ตุลาคม 2563

เข้าชม:488

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin