การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่เกี่ยว
ข้องกับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2529 เรื่องการสนับสนุนใช้บริการของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:255

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: