การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ

กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะ
รัฐมนตรีที่ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2523, 30 มีนาคม 2525 และ 3
มิถุนายน 2529)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:240

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: