รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 2565

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทางนํ้าของกรมเจ้าท่า องค์ความรู้เบืองต้นด้านคุณภาพนํ้า การตรวจสอบคุณภาพนํ้าของแหล่งกําเนิดมลพิษ จํานวน 11 แห่ง และคุณภาพน้ำแม่นํ้าสายหลัก จํานวน 4 สาย ประกอบด้วย แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้ายม แม่นํ้าน่าน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก มิถุนายน 2565

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

วันที่:09 สิงหาคม 2565

เข้าชม:1236

ข้อมูลโดย: เจ้าหน้าที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม