ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง (ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน)

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

มาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำฯ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือฯ 

กฎระเบียบข้อกำหนดการขอเป็นผู้รับรองฯ

กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ 

แบบฟอร์มการขอรับรองต่างๆ

คำร้องขอหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ

ขอใช้เรือบริการรับของเสีย/ขอต่ออายุใช้เรือบริการรับของเสีย

– แบบ ก.5 คำร้องขอหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ – แบบ วล.2 ขอใช้เรือบริการรับของเสีย/ขอต่ออายุใช้เรือบริการรับของเสีย – แบบประเมินแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือฯ – แบบประเมินแผนจัดการของเสียจากเรือประจำท่าเรือ

FAQ

ต้องกรอกข้อมูลตาม วล.3 พร้อมแบบเอกสารตาม วล.3 ให้ครบถ้วน

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
  1. วอ.8
  2. ประกรมธรรม์ขนส่งของเสียอันตราย วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน
  3. รูปรถที่ถ่าย รอบคัน

ทุกท่าเรือต้องจัดทำแผน โดยท่าเรือความเสี่ยงปานกลางและตำให้ส่งไปยังเจ้าท่าสาขา สำหรับท่าเรือความเสี่ยงสูงให้ส่งเจ้าท่าส่วนกลาง

Navigating the Future: Safety First

© 2022 All Rights Reserved.

วันที่:06 มกราคม 2565

เข้าชม:2151

ข้อมูลโดย: เจ้าหน้าที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ:

icon_type
icon_type