ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา

1.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ 1

2.งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

3.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา

4.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

5.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำสมุทรสาคร(ท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

6.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

7.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

8.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.งานจ้างงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

12.งานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก 4 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาป ชายฝั่งทะเลตะวันออก.

13.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจประเมินสภาพ และออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือ (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎ์ธานี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

14.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

15.งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร)

16.ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 รายการ

17.งานศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน (ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี) จำนวน 1 ฉบับ

18.งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล) จำนวน 1 ฉบับ

19.งานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 ฉบับ

20.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ และแม่น้ำภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

21.โครงการจ้างที่ปรึกษางานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำมอก (น้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย

22.โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

23.งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24.งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

25.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

26.งานศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางส่งน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

27.งานศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 2

28.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29.งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง

30.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าเรือและเสริมทรายชายหาดส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

31. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำ และเกาะภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร

32. งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกรโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ระยะที่ 3ะทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

33.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บริเวณแม่น้ำ และเกาะภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ

34.โครงการจ้างศึกษาและดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

35.โครงการศึกษาทบทวนการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

36.งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา) 7 โครงการ

37.ค่าศึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาตะกอนทรายปิดปากร่องน้ำเทพา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 ฉบับ

38.ค่าศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำเค็ม ต.บางม่วง และ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 ฉบับ

39.ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 2 ตอนที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ฉบับ

40.ค่าศึกษาสำรวจหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร) 1 ฉบับ

41.ศึกษาวางแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียด (ในจุดวิกฤต) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังในแม่น้ำภาคเหนือ 1 ฉบับ

42.โครงการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าและโลจิสติกส์ของไทย

43.โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:3477

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin