ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 13/2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสส์ แต่ไม่ถึง ๖๐ ตันกรอสส์

วันที่:09 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:216

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin