ผลการตรวจติดตามงานการพัฒนาและฟื้นฟูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0504/7472 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 :
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มิถุนายน 2549
รับทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่วข้องให้ความร่วมมือดำเนินการตามผล
การประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2549 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์
สิปตพัลลภ เสนอ

วันที่:03 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:247

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin