ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกลเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:244

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: