ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2541

ราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนพิเศษ 62 ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:229

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: