ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรืออกไปของเรือในเมืองท่าหรือเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า พ.ศ. 2547

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:253

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: