ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการออกหนังสือรับรองยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑(CERTIFICATEFORSINGLEINTERNATIONALVOYAGE:FISHINGVESSEL) พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่:03 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:518

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin