ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่:29 เมษายน 2564

เข้าชม:539

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin