กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:100

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (P)