ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 249 /2566 เรื่่องตราสารที่ไม่ใช่ภาคบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Non-Mandatory Instruments) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอุปกรณ์และการทำงาน (Performance Standards) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

วันที่:29 กันยายน 2566

เข้าชม:244

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)