พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 65ก ลว.22 ต.ค. 2547)

วันที่:04 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:116

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)