พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

วันที่:20 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)