กฎหมายอนุวัติการ

link

 

ลำดับ อนุสัญญา องค์กร กฏหมายอนุวัติการ
1 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization Convention 1948, IMO 1948) IMO  
2 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972, COLREG 1972) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
link pdf (2)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (International Convention forth Safety of Life at Sea 1974, SOLAS 1974) IMO
link  pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
         pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕)พ.ศ. ๒๕๒๘
4 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ. 1965 (Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, FAL 1965) IMO
link  pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือในเมืองท่า หรือเขตท่าเรือใดๆ ในน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตเรือออก จากท่า พ.ศ. 2547
link pdf (3)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551
5 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก ค.ศ. 1966 (International Convention on Loads Lines 1966, LL 1966) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535
6 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ(Convention on the International Mobile Satellite Organization, INMARSAT 1976) และความตกลงด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ (Convention on the International Operating Agreement 1976, INMARSAT OA 1976) IMO  
7 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการวัดขนาดตันเรือ ค.ศ. 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969, TONNAGE 1969) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2539
8 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 ตามที่แก้ไข ค.ศ. 1995 (International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended 1995, STCW 78/95) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
9 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการการปฏิบัติการ และความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990, OPRC 1990) IMO
link pdf (1)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗
10 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ภาคผนวกที่ I และ II (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978, MARPOL 73/78 Annex I and II) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2551
11 พิธีสาร ค.ศ. 1992 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากมลพิษของน้ำมัน (Protocol of 1992 amended the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, CLC Protocol 92) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
12 พิธีสาร ค.ศ. 1992 ของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, FUND Protocol 92) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
13 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการกู้เรือ ค.ศ. 1989 (International Convention on Salvage 1989, SALVAGE 89) IMO
link pdfTHpdfEN (1)พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐

วันที่:07 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:1824

ข้อมูลโดย: