ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เรื่อง การคิด ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับของที่มีหลักฐานแสดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. แต่ไม่ปรากฎจำนวนเงินค่าระวางในหลักฐานนั้นหรือ เอกสารอื่นที่ใช้เป็นหลักฐานได้

วันที่:04 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:211

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: