ขอประกาศนียบัตรหลักสูตรก่อนต่ออายุหรือ เลื่อนชั้นประกาศนียบัตร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรก่อนต่ออายุ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:2130

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin