ขอรับประกาศียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมที่ หน่วยงานฝึกเองโดยความ เห็นชอบของ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

1.สำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:351

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin