ขอหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือ พาณิชย์

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปชุดนักเรียน)
2. สำเนาบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:373

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin