ขอแก้ไขประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม

1. ประกาศนียบัตรที่ต้องการแก้ไข
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรณีเลขประจำตัวประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง)
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:351

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin