ขอใบแทนประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

1. ประกาศนียบัตรฉบับเก่า หรือสำเนาประกาศนียบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SeamanBook) ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)
4. ใบขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (กรณีขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:507

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin