ส่วนวิศวกรรม (อาคาร 4ชั้น 2)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ติดต่อ : ส่วนวิศวกรรม (อาคาร 4ชั้น 2)
โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ต่อ 265,286,291
โทรสาร : 0-2234-3593

การขุดลอกร่องน้ำของเรือเดินและเอกสารเกี่ยวเนื่อง

(1)หนังสือนำเรื่องขออนุญาตทำการขุดลอก (แบบ ข1)(ดูตัวอย่าง)
(2) แบบรายละเอียดแนบคำอนุญาตขุดลอกฯ (แนบแผนที่บริเวณฯ)
(3) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

เอกสารประกอบ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)

 แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาขอตั้งงบประมาณดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณ

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:991

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: