เทียบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. ประกาศนียบัตรที่ต้องการขอเทียบ(ต้องให้สถานพูตรับรอง)
  2. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
  3. สำเนา SEAMAN BOOK
  4. สำเนาหนังสือเดินทาง
  5. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม คร.5
  6. หนังสือรับรองจากบริษัทฯ
  7. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
  8. หนังสือมอบอำนาจ
  9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
  10. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:843

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: