ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. …. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. ….

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ทำการยกร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. …. และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. …. เพื่อเสนอเป็นกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
กำหนดให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลาสิบห้าวัน โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th/ และติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: