ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดของเรือและลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกสำหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดของเรือและลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกสำหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ….

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

วันที่:25 มกราคม 2562

เข้าชม:127

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin