ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทน การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทน สำหรับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. ….

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ทำการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทน การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนสำหรับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. …. ดังนั้น เพื่อเป็น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
กำหนดให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลาสิบห้าวัน โดยวิธีการรับฟังผ่านระบบเท็คโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th/ และติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:154

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ:

icon_type