ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสำคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. ….

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ทำการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสำคัญ และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ พ.ศ. …. ดังนั้น เพื่อเป็น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

กำหนดให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลาสิบห้าวัน โดยวิธีการรับฟังผ่านระบบเท็คโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th/ และติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:160

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: