ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และ ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง

1) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด 
2) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง
 

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

วันที่:25 มกราคม 2562

เข้าชม:117

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin