ร่าง กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้นำร่อง พ.ศ. ….

ด้วยสำนักนำร่องได้ดำเนินการจัดทำร่างแก้ไขกฎกระทรวงเศรษฐการว่าด้วยการนำร่องออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผ฿มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์

วันที่:11 มีนาคม 2562

เข้าชม:154

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin